Sklep internetowy działający pod adresem www.playroom.pl prowadzony jest przez: PLAYROOM Marcin Fröhlich ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa   ||   NIP: 6422452673  ||  REGON:  273834446  ||  EORI: PL642245267300000   ||  UODO: 150572 (2224/2014)  ||  GIOŚ: E0022854W  ||  BDO: 000005598  ||  Urząd Patentowy RP: 291429   ||   Rachunek bankowy Sprzedawcy w PLN: PL47 2490 0005 0000 4530 1848 2101    ||   Rachunek bankowy Sprzedawcy w EURO: PL13 1140 2004 0000 3912 0042 6874   ||   Numer BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK   ||   Dane kontaktowe: Wydział Operacji Logistycznych PLAYROOM   ||   Tel. (+48) 22 101 77 39   ||  logistyka@playroom.pl   ||   E-mail biura handlowego: info@playroom.pl .   

PLAYROOM jest polskim autoryzowanym i bezpośrednim dystrybutorem produktów erotycznych segmentu premium. Działa na podstawie międzynarodowych umów dwustronnych prowadząc sprzedaż w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej i Ukrainie. W ramach wywiązywania się z obowiązków ochrony środowiska firma PLAYROOM współpracuje z Elektro-System Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. (GIOŚ E0009822SA).

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUGI DROPSHIPPING@PLAYROOM
WRAZ Z POWIERZENIEM DANYCH OSOBOWYCH

Ilekroć używane będą w dalszej części niniejszego Regulaminu następujące pojęcia przypisywać należy im znaczenie odpowiednio poniżej wskazane:

 1. DROPSHIPPING@PLAYROOM – nazwa usługi o nazwie DROPSHIPPING@PLAYROOM zlecona przez Zleceniodawcę, a świadczona przez Wykonawcę, polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Końcowemu towarów z Oferty Handlowej nabytych przez Zleceniodawcę od Wykonawcy
 2. Dropshipping – skrócona nazwa usługi dropshippingowej świadczonej przez przedsiębiorstwo Playroom.
 3. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Klient Końcowy – osoba (konsument) lub podmiot, z którym Zleceniodawca zawarł umowę sprzedaży towaru nabytego od Wykonawcy.
 5. Kredyt Kupiecki – 7-dniowa odroczona forma płatności za nabyty towar i usługi, przyznawana na wniosek Zleceniodawcy.
 6. Kupujący – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie sprzedaży internetowej, nabywający u Sprzedawcy towary z Oferty Handlowej wraz z usługą Dropshipping@Playroom lub bez niej, posiadający aktywne konto w serwisie internetowym Wykonawcy znajdującym się pod adresem http://www.playroom.pl.
 7. Oferta Handlowa – ogół towarów oferowanych przez Wykonawcę do sprzedaży na rzecz Zleceniodawców, możliwych do nabycia za pośrednictwem serwisu internetowego Wykonawcy znajdującego się pod adresem http://www.playroom.pl.
 8. Operator Logistyczny – przedsiębiorstwo prowadzące operacje logistyczne w imieniu i na rzecz Wykonawcy.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 10. Sprzedawca – Marcin Fröhlich prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PLAYROOM Marcin Fröhlich, ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa, NIP: 6422452673 (w dalszej części Regulaminu zwany Playroom).
 11. Wykonawca – określenie używane w części Regulaminu stanowiącego umowę o świadczenie usługi DROPSHIPPING@PLAYROOM, tj. Marcin Fröhlich prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PLAYROOM Marcin Fröhlich, ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa, NIP: 6422452673.
 12. Zleceniodawca – określenie używane w części Regulaminu stanowiącego umowę o świadczenie usługi DROPSHIPPING@PLAYROOM, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie sprzedaży internetowej, nabywający u Wykonawcy towary z Oferty Handlowej wraz z usługą DROPSHIPPING@PLAYROOM, posiadający aktywne konto w serwisie internetowym Wykonawcy, znajdującym się pod adresem http://www.playroom.pl.
 13. Umowa – umowa o świadczenie usługi DROPSHIPPING@PLAYROOM.PL

I. STRONY TRANSAKCJI, REJESTRACJA, OFERTA

 1. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie na stronie www.playroom.pl jest PLAYROOM Marcin Fröhlich, ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa, NIP: 6422452673, zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Stroną dokonującą zakupów na stronie www.playroom.pl, zwaną dalej Kupującym jest podmiot gospodarczy w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. z późn. zmianami. 
 3. Warunkiem przeprowadzenia transakcji kupna jest posiadanie konta firmowego na stronie www.playroom.pl oraz akceptacja Regulaminu.
 4. Konta nowo zarejestrowanych Kupujących są weryfikowane w CEIDG lub w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 5. W trakcie rejestracji nowego konta Kupujący zobowiązany jest do przesłania na adres info@playroom.pl elektronicznej kopii jednego z niżej wymienionych dokumentów (w zależności od rodzaju i formy prowadzenia działalności gospodarczej):
  1. wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formacie PDF,
  2. wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego w formacie PDF.
 6. Przedmiotem transakcji są towary prezentowane przez Sprzedawcę na stronie www.playroom.pl w chwili składania zamówienia.
 7. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej www.playroom.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami netto. Dodatkowo w karcie produktu Sprzedawca prezentuje cenę brutto (zawierającą podatek VAT).
 8. Hurtownia PLAYROOM na stronie www.playroom.pl nie prowadzi sprzedaży detalicznej.
 9. Hurtownia PLAYROOM w ramach dystrybucji świadczy usługę DROPSHIPPING@PLAYROOM.
 10. Kupujący akceptując niniejszy Regulamin zawiera ze Sprzedawcą umowę na sprzedaż towarów z Oferty Handlowej i świadczenie usługi logistycznej DROPSHIPPING@PLAYROOM.PL


II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca nie określa i nie wymaga od Kupującego minimum logistycznego.
 2. Zamówienia od Kupującego przyjmowane są wyłącznie poprzez stronę www.playroom.pl.
 3. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty oraz w niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy są rozpatrywane w najbliższy dzień roboczy następujący po tych dniach.
 4. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub u dostawców Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o statusie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie i terminie jego realizacji.
 6. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których liczba jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia.
 8. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zamówienia a Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany.
 9. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma dostępność produktu, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki przez wybranego kuriera.
 10. Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę, skompletowane a nieopłacone przez 7 kolejnych dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania zamówienia zostają usunięte a towar przestaje być zarezerwowany dla Kupującego.
 11. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania nałożonych przez producentów ograniczeń co do sprzedaży towarów na platformach firm trzecich, w tym: Allegro, Ebay i Amazon.
 12. Na podstawie art. 589 k.c. Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny.
 13. Sprzedawca udostępnia Kupującym plik XML w celu synchronizacji:
 • 12.1. cen zakupu
 • 12.2. cen hurtowych
 • 12.3. sugerowanych cen detalicznych
 • 12.4. rabatów
 • 12.5. opisów produktów
 • 12.6. kodów EAN
 • 12.7. kodów SKU
 • 12.8. stanów magazynowych
 • 12.9. promocji
 1. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy powstałe w wyniku użycia oferowanego pliku XML przez Kupującego.
 2. Sprzedawca może udostępnić Kupującym posiadającym sklepy stacjonarne produkty demonstracyjne. Warunkiem ich otrzymania jest:
 • 14.1. zakup przynajmniej 2 sztuk produktu pełnowartościowego danego produktu demonstracyjnego,
 • 14.2. podanie do wiadomości Sprzedawcy adresu pocztowego sklepu stacjonarnego, w którym produkt demonstracyjny będzie używany,
 • 14.3. podpisanie umowy użyczenia

III. WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

 1. Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem Operatora Logistycznego i dostępnych przewoźników.
 2. Rodzaj dostawy Kupujący wybiera spośród dostępnych na stronie serwisu internetowego Sprzedawcy w chwili składania zamówienia.
 3. Zamówiony towar wysyłany jest do siedziby Kupującego za wyjątkiem usługi DROPSHIPPING@PLAYROOM.PL
 4. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru na Kupującego przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.
 5. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacji.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, dotarła pod błędny adres, a także za odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą przesyłki powracającej ponosi Kupujący.

IV. PRAWA AUTORSKIE I INNE

 1. Sprzedawca oświadcza, że jako dystrybutor posiada prawa do zdjęć produktów i opisów produktów z oferty zamieszczonej na stronie www.playroom.pl , może nimi dysponować i udostępniać Kupującym.
 2. Sprzedawca zezwala Kupującemu na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć, opisów produktów, wykonanych i udostępnionych innych grafik marketingowych oraz tekstów zamieszczonych na stronie www.playroom.pl.
 3. Zgoda opisana w pkt. 2. obowiązuje wyłącznie w okresie zaopatrywania się w towar u Sprzedawcy.
 4. Za ustanie zaopatrywania się w towar u Sprzedawcy uznaje się okres 60 dni kalendarzowych bez składania zamówienia. Po tym okresie zgoda na dalsze korzystanie z udzielnych praw ustaje chyba że Kupujący uzyska dalszą zgodę Sprzedawcy. Zgodna taka musi być udzielona pisemnie.
 5. Wraz z ustaniem zgody opisanej w pkt. 2. Kupujący zobowiązuje się do zaprzestania wykorzystywania wszystkich otrzymanych od Sprzedawcy danych, w tym pliku XML, pozyskanych z niego zdjęć i grafik marketingowych, opisów produktów materiałów będących przedmiotem udzielonej zgody oraz zobowiązuje się do zwrotu pobranych na umowę użyczenie towarów demonstracyjnych, POS-ów, elementów wystroju sklepowego.
 6. Dalsze korzystanie z udostępnionych materiałów mimo upływu zezwolenia na ich wykorzystanie jest bezprawne.
 7. Nazwa handlowa Sprzedawcy jest prawnie chroniona.

V. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DROPSHIPPING@PLAYROOM

 1. Wszelkie działania operacyjne Sprzedawcy, dalej zwanym Wykonawcą związane ze świadczeniem usługi dropshippingu wykonywane są przez Operatora Logistycznego:

1.1. Nazwa: OMNIPACK
1.2. Adres: ul. Ożarowska 40/42
1.3. Kod i miasto: 05-850 Duchnice

 1. Koordynatorem operacji logistycznych Wykonawcy jest Wydział Operacji Logistycznych:

2.1. Nazwa: WOL PLAYROOM
2.2. Adres: ul. Prosta 2/14
2.3. Kod i miasto: 00-850 Warszawa
2.4. E-mail: logistyka@playroom.pl
2.5. Telefon: (+48) 22 101 77 39

PRZEDMIOT UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUGI DROPSHIPPINGOWEJ

 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi DROPSHIPPING@PLAYROOM polegającej na:
 • 3.1. zakupie przez Zleceniodawcę towarów po cenach hurtowych od Wykonawcy,
 • 3.2. obsłudze logistycznej zamówienia Zleceniodawcy,
 • 3.3. dostawie zakupionego towaru przez Zleceniodawcę do jego Klienta Końcowego zgodnie z specyfikacją zamówienia,
 • 3.4. obsłudze reklamacyjnej,
 • 3.5. obsłudze posprzedażowej,
 • 3.6. innych usług dodatkowych ujętych w Cenniku.
 1. Z usługi DROPSHIPPING@PLAYROOM może korzystać każdy Zleceniodawca, który zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu w chwili składania zamówienia.
 2. Zamówienie nie może być anulowane lub zmodyfikowane przez Wykonawcę bez zgody Zleceniodawcy.
 3. Dopuszcza się możliwość modyfikacji złożonego zamówienia. Modyfikacja zamówienia lub jego anulowanie jest możliwe do czasu, gdy zamówienie nie otrzymało jeszcze statusu „w przygotowaniu”. Każdą modyfikację zamówienia Zleceniodawca zgłasza poprzez e-mail na adres : logistyka@playroom.pl.
 4. Za za modyfikację zamówienia uznaje się występujące pojedynczo lub łącznie:
 • 7.1. dodanie lub odjęcie towaru z zamówienia,
 • 7.2. podmianę towaru na inny,
 • 7.3. zmianę adresu dostawy.
 1. Możliwość wykonania modyfikacji lub anulowania zamówienia musi być potwierdzona poprzez wiadomość e-mail przez Wykonawcę.
 2. Wysłanie towaru nastąpi:
 • 9.1. niezwłocznie jeśli zamówiony towar jest dostępny w magazynie Wykonawcy i zamówienie zostało opłacone lub gdy Zleceniodawca korzysta z odroczonego terminu płatności,
 • 9.2. po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Wykonawcy w przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym.
 1. Towary będą dostarczane na adres dostawy Klienta Końcowego w opakowaniach dostosowanych do właściwości asortymentowej oraz odpowiadających warunkom transportu i odbioru, a także w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem w transporcie.
 2. Opakowanie nie będzie nosić żadnych oznaczeń ani opisów sugerujących zawartość przesyłki.
 3. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia, zniszczenia lub utratę towarów powstałe z powodu nienależytego opakowania.
 4. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz własność towaru przechodzi na Zleceniodawcę z chwilą wydania towaru przewoźnikowi. Z chwilą przejścia własności towaru na Zleceniodawcę uznaje się, że towar został wydany Zleceniodawcy, przy czym dokumentem potwierdzającym wydanie towaru jest list przewozowy.
 5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia daty wysyłki o jeden dzień roboczy w przypadku niestawienia się kuriera po odbiór paczek lub ponadnormatywnej liczby przesyłek w danym dniu. W takim przypadku Wykonawca poinformuje Zleceniodawcę o przesunięciu terminu nadania przesyłki.
 6. W przypadku nieodebrania przesyłki, bądź odmowy jej przyjęcia przez Klienta Końcowego zostanie ona przesłana do siedziby Wykonawcy na koszt Zleceniodawcy. Wykonawca wystawi Zleceniodawcy fakturę VAT na kwotę odpowiadającą kosztom transportu przesyłki powrotnej z terminem zapłaty 7 dni. Koszt powrotu przesyłki podany jest w Cenniku.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do niedołączania żadnych materiałów reklamowych Wykonawcy, w tym szczególnie własnych reklam, próbek produktów, ulotek i innych niezamówionych materiałów.
 8. Wysłanie towaru do Klienta Końcowego może zostać wstrzymane w przypadku:
 • 17.1. siedmiodniowego opóźnienia Zleceniodawcy w płatnościach za faktury z odroczonym terminem płatności,
 • 17.2. trzech niezapłaconych w terminie przez Zleceniodawcę faktur.
 1. Wznowienie wysyłki wstrzymanej z powyższych powodów nastąpi wyłącznie po zaksięgowaniu pełnej należności na koncie Wykonawcy.
 2. Po nadaniu przesyłki Wykonawca poinformuje Zleceniodawcę o numerze przesyłki umożliwiającym jej śledzenie w systemie informatycznym danego kuriera.
 3. W przypadku błędów po stronie Wykonawcy związanych z nadaniem przesyłki, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy szkody, tj. zlecenie zwrotu pomyłkowej przesyłki, nadania nowej, poprawnej przesyłki lub zaproponowania zniżki. Zleceniodawcy w takim przypadku nie przysługują z tego tytułu żaden koszt utraconych możliwości lub koszt utraconych korzyści.
 4. W przypadku błędów po stronie Zleceniodawcy koszty ewentualnego powrotu, przekierowania, ponownego doręczenia pokrywa Zleceniodawca. Koszty związane z powrotem paczki podane są w Cenniku.
 5. Na Zleceniodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia Klientowi Końcowemu dowodu zakupu oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Przesyłkę uważa się za nadaną z chwilą udostępnienia w systemie informatycznym Wykonawcy numeru listu przewozowego. Za wstrzymanie wysyłki nadanej przesyłki obowiązuje opłata wyszczególniona w Cenniku.
 7. W przypadku przesyłek ponadnormatywnych Wykonawca może zażądać dodatkowych opłat za przesyłkę o większej wadze lub gabarycie lub odmówić nadania przesyłki kurierem wskazanym przez Zleceniodawcę.

ZWROT TOWARU DO SPRZEDAWCY

 1. Wykonawca dopuszcza możliwość zwrotu towaru przez Klienta:
 • 25.1. W przypadku zwrotu nieodebranej paczki towar zostanie dostarczony Zleceniodawcy na jego koszt lub Zleceniodawca może skorzystać z odpłatnego zwrotu towaru.
 • 25.2. Wykonawca zobowiązuje się do odpłatnego przyjęcia zwracanego towaru oraz wystawienia faktury korygującej w przypadku powrotu paczki z powodu:

  • 25.2.1. braku możliwości jej doręczenia,
  • 25.2.2. odmowy odbioru przez Klienta Końcowego,
  • 25.2.3. błędów związanych z nadaniem paczki nie powstałych z winy Wykonawcy.
 • 25.3. Wykonawca może przyjąć odpłatnie zwracany towar w przypadku odstąpienia Klienta Końcowego od umowy zakupu.
 • 25.4. Wykonawca wyłącza możliwość zwrotu towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie Zleceniodawcy lub wykonywanych na jego zamówienie.
 • 25.5. Zwracany towar nie może nosić śladów użycia, folie zabezpieczające nie mogą być naruszone, opakowanie produktu nie może być uszkodzone.
 • 25.6. Wykonawca może przyjąć zwracany towar w terminie do 30 dni od daty zakupu.
 • 25.7. Zleceniodawca obowiązany jest do przesłania Wykonawcy pisma przewodniego z wykazem zwracanego towaru oraz wskazaniem numeru faktury, której zwrot dotyczy.
 • 25.8. Za przyjęcie zwracanego towaru Wykonawca pobierze opłatę manipulacyjną ujętą w Cenniku. Opłata manipulacyjna pobierana jest od każdej faktury osobno.
 • 25.9. Zwrot kosztów towaru nie obejmuje kosztów transportu.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Na bazie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)  zwanego dalej „RODO” Zleceniodawca powierza Wykonawcy dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
 2. Zleceniodawca oświadcza, że jest Administratorem Danych, które powierza.
 3. Powierzone dane przetwarzane są na zasadach i w formie opisanej w Polityce prywatności
 4. Zleceniodawca powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykonania niniejszej umowy, tj. do przetwarzania zamówień hurtowych i świadczenia usługi DROPSHIPPING@PLAYROOM.
 5. Zleceniodawca wyraża zgodę na udostępnienie powierzonych danych osobowych Operatorowi Logistycznemu firmy PLAYROOM w celu wykonania obsługi logistycznej w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wykonania.
 6. Polityka bezpieczeństwa znajduje się pod adresem internetowym https://playroom.pl/pl/content/8-privacy-policy .

ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej Umowy następujące kategorie danych osobowych:
 • 32.1. imię i nazwisko,
 • 32.2. adres dostawy,
 • 32.3. adres email,
 • 32.4. numer telefonu.
 1. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą umową, tj. do realizacji zamówień hurtowych i świadczenia usługi DROPSHIPPING@PLAYROOM oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w paragrafie 31. do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 2. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024):
 • 35.1. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,
 • 35.2. znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony, jako wysoki,
 • 35.3. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Wykonawca.
 1. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, ustawą o ochronie danych osobowych oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę o:
 • 37.1. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,
 • 37.2. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,
 • 37.3. każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie.

VI. CENNIK USŁUG (ceny netto w PLN)

    OPŁATA LOGISTYCZNA

                Kompletacja zamówienia, koszt materiałów użytych do pakowania i wypełniaczy, taśma zabezpieczająca

7,50 zł

    Przesyłki krajowe

                Kurier DHL

12,00 zł

                Kurier DPD

8,00 zł

                Kurier DPD przesyłka pobraniowa

10,00 zł

                Kurier InPost

7,50 zł

                Kurier InPost przesyłka pobraniowa

9,50 zł

                Pocztex48

7,50 zł

                Pocztex48 przesyłka pobraniowa

10,00 zł

                Własny Kurier

0,00 zł

                Paleta do 300 kg

89,00 zł

                Półpaleta do 150 kg

75,00 zł

                Cena palety

9,00 zł

    Przesyłki ZAGRANICZNE do krajów Unii Europejskiej i wybranych krajów obszaru Europy:

Kraj:

ceny netto w EURO

do 3 kg

do 10 kg

do 31,5 kg

Odprawa celna

Opłata strefowa

Austria

8,63

12,08

13,80

 

 

Belgia

8,63

12,08

14,38

 

 

Bośnia i Hercegowina

23,58

24,73

27,03

40,00

 

Bułgaria

13,80

18,98

25,30

 

 

Chorwacja

22,43

23,58

27,03

 

 

Czechy

6,90

8,63

11,16

 

 

Dania

10,58

14,38

16,10

 

10,00

Estonia

9,20

12,08

15,53

 

10,00

Finlandia

14,38

18,98

21,85

 

20,00

Francja

11,50

14,95

16,10

 

10,00

Grecja

21,85

24,15

25,30

 

15,00

Hiszpania

12,65

16,10

19,55

 

15,00

Holandia

9,20

13,23

13,80

 

 

Irlandia

10,35

13,23

13,80

 

 

Litwa

8,05

9,20

10,93

 

 

Luksemburg

10,35

12,65

15,53

 

 

Łotwa

7,94

11,39

14,38

 

 

Niemcy

7,02

9,09

10,35

 

10,00/50,00 1)

Norwegia

12,65

14,95

19,55

40,00

60,00

Portugalia

11,50

14,95

21,85

 

20,00

Rumunia

12,65

13,8

18,40

 

 

Słowacja

9,20

11,04

13,23

 

 

Słowenia

10,35

12,54

12,65

 

 

Szwajcaria

14,95

16,10

17,25

40,00

45,00

Szwecja

10,35

12,65

14,95

 

15,00

Węgry

9,20

12,65

14,95

 

 

Wielka Brytania i Irlandia Północna

9,09

12,65

14,95

 

10,00

Włochy 2)

13,80

14,95

21,28

 

15,00

1)               dopłata dostawcza w wysokości 50 EURO do m. Büsingen

2)               bez Watykanu i San Marino

    USŁUGI DODATKOWE (ceny netto w PLN)

 

                Pakowanie na prezent

5,00 zł

                Modyfikacja zamówienia – dodanie towaru do zamówienia (za sztukę)

1,00 zł

                Modyfikacja zamówienia – odjęcie towaru z zamówienia (za sztukę)

1,00 zł

                Przyjęcie na stan magazynu kompletu do insertowania (za komplet)

  10,00 zł

                Insertowanie (ulotka, sample, itp.) do zamówienia za sztukę

0,25 zł

                Utylizacja materiałów z insertowania (za czynność)

 10,00 zł

                Obsługa powracającej paczki do OMNIPACK (z 1 produktem)

opłata za przesyłkę kurierską
+ 5,00 zł

                               - przyjęcie 2-go i każdego kolejnego produktu

1,50 zł/szt.

                Możliwość zwrotu towaru o wartości < 500 zł do magazynu

5% wartości zamówienia

                Możliwość zwrotu towaru o wartości do > 500 zł do magazynu

3% wartości zamówienia

VII. POLITYKA RABATOWA

 1. Rabat dla zarejestrowanego Zleceniodawcy wynosi 30% i jest rabatem uznaniowym. Przyznanie jego uwarunkowane w szczególności od:
 • 1.1. oceną dotychczasowej współpracy,
 • 1.2. podejmowanych i prowadzonych działań marketingowych,
 • 1.3. szerokości prezentowanej oferty,
 • 1.4. terminowości w płaceniu należności (brak opóźnień w płatnościach za faktury).

VIII. PŁATNOŚCI, KREDYT KUPIECKI, KSIĘGOWANIE NALEŻNOŚCI, FAKTUROWANIE

 1. Kupujący dokonuje zapłaty przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sprzedawcy.
 1. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym dowodem zapłaty jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku Wykonawcy.
 2. Potwierdzenia dyspozycji przelewu przesyłane do Wykonawcy nie są brane pod uwagę.

KREDYT KUPIECKI

 1. Wykonawca na wniosek Zleceniodawcy może udzielić zgodę na regulowanie płatności z odroczonym terminem wynoszącym 7 dni kalendarzowych.
 2. Wykonawca może udzielić Zleceniodawcy Kredyt Kupiecki. Zgodę na Kredyt Kupiecki Zleceniodawca otrzyma od Wykonawcy po wcześniejszym ustaleniu warunków i jego wysokości pocztą elektroniczną. Strony ustalają, że akceptacja warunków i wysokość Kredytu Kupieckiego w sposób opisany powyżej są wiążące.
 3. Warunkiem utrzymania możliwości regulowania należności z odroczonym terminem płatności jest terminowe opłacanie faktur. Przywilej ten zostaje automatycznie cofnięty w przypadku odnotowania dwukrotnego opóźnienia w płatnościach w czasie jednego kwartału lub po wysłaniu drugiego wezwania do zapłaty.

KSIĘGOWANIE NALEŻNOŚCI

 1. Księgowanie wpłat na koncie Wykonawcy odbywa się automatycznie dwa razy w ciągu dnia roboczego.
 2. Przy wykonywaniu płatności Zleceniodawca zobowiązuje się do wpisywania w tytule przelewu:
 • 8.1. numerów faktur (np. FS 1234) – dla płatności odroczonych,
 • 8.2. numerów zamówień – dla transakcji w formie przedpłaty.
 1. Wykonawca wysyła wezwania do zapłaty do Zleceniodawcy w formie elektronicznej a Zleceniodawca obowiązuje się do ich odbioru i bezzwłocznego uregulowania należności.
 2. Za datę rozliczenia wpłaty należności za fakturę z odroczonym termin płatności uważa się datę zaksięgowania należności na koncie Wykonawcy.
 3. Za faktury nieopłacone w terminie (przeterminowane) naliczane są odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych, o których mowa w art.4 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w wysokości 9,5% w stosunku rocznym. Odsetki te liczone są od wartości przeterminowanego zobowiązania (art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Dz.U.2017.0.459).

FAKTUROWANIE

 1. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 - Ustawa o podatku od towarów i usług) a Wykonawca zobowiązuje się do ich udostępnienia do pobrania w formie PDF w Panelu Klienta na stronie www.playroom.pl.
 2. Faktury elektroniczne Wykonawca udostępnia Zleceniodawcy w jego Panelu Klienta.
 3. Wykonawca wystawia faktury korygujące zgodni z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT i przesyła je Zleceniodawcy w formie elektronicznej.
 4. Zleceniodawca wystawia noty korygujące zgodnie z art. 106k ust. 3 ustawy o VAT i dostarcza je do Wykonawcy w formie elektronicznej.
 5. Pełnomocnictwo stałe do prowadzenia ewentualnych postępowań windykacyjnych w imieniu Wykonawcy udzielone zostało firmie:

Kancelaria Prawna VIA LEX
L. Szcześniak i Wspólnicy sp.k.


ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław

 1. Zleceniodawca wyraża zgodę na poniesienie wszystkich kosztów windykacji przedawnionego zadłużenia poniesionych przez Wykonawcę a w szczególności kosztów z tytułu wynagrodzenia firmy windykacyjnej oraz ewentualnych kosztów sądowych.
 2. Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana  w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403), przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione. Roszczenie o rekompensatę w wysokości 40 euro powstaje po upływie terminów zapłaty ustalonych w umowie lub ustalonych zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 4 tej ustawy.
 3. Wykonawca może korzystać z usług udostępniania informacji gospodarczych lub danych gospodarczych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U.2014.1015) o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Ustawa o BIG) z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77, 02-679 Warszawa, KRS 0000201192, NIP 526-274-43-07, REGON 015625240 oraz z Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa, KRS 0000110015, NIP 951-17-78-633, REGON 012845863. 

BIG

IX. PROCEDURY REKLAMACYJNE

Procedura reklamacyjna opisana poniżej dotyczy relacji B2B, tzn. Zleceniodawcy i Wykonawcy.

 1. Reklamację od Klienta Końcowego przyjmuje Zleceniodawca, od którego towar został nabyty na zasadach opisanych w regulaminie sklepu Zleceniodawcy.
 2. Po dokonaniu weryfikacji i właściwości reklamacji Zleceniodawca podejmuje decyzję reklamacyjną.
 3. W przypadku wątpliwości co do zasadności reklamacji lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu towaru Zleceniodawca może zgłosić przedstawicielowi Wykonawcy (Wydział Operacji Logistycznych, par. V pkt 2), który w miarę możliwości będzie mógł pomóc postawić wstępną decyzję reklamacyjną.
 4. Gdy ustalenie przyczyn wadliwego działania sprzętu nie będzie możliwe lub czynności serwisowe będą wymagały bezpośredniego działania Wykonawca przekaże Zleceniodawcy informacje dotyczące dalszego postępowania.
 5. Zleceniodawca zgłoszenie reklamacji wysyła za pomocą formularza reklamacyjnego ze swojego Panelu Klienta. W odpowiedzi Zleceniodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia reklamacji od Wykonawcy oraz informację o toku postępowania.
 6. Uznanie reklamacji oznacza, że Zleceniodawca otrzyma towar wolny od wad i zostanie on dostarczony do siedziby Zleceniodawcy.
 7. Wykonawca nie kontaktuje się i nie prowadzi korespondencji z Klientami Końcowymi Zleceniodawcy.
 8. Zwroty i inne przesyłki dostarczone Wykonawcy przez Klientów Końcowych Zleceniodawcy nie będą rozpatrywane, ani przyjmowane chyba, że Strony ustalą inaczej.
 9. Wykonawca obciąży kosztami obsługi logistycznej przesyłek dostarczonych do Wykonawcy w trybie pkt 8. według stawek Cennika.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W wyniku złożenia zamówienia i zaakceptowania warunków Regulaminu Wykonawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 2. Właściwym sądem do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych w związku z działalnością Wykonawcy jest sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
 3. Wykonawca nie udostępnia danych osobowych Zleceniodawcy nieuprawnionym podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu.
 4. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin niniejszy obowiązywać będzie od dnia 26 stycznia 2018 r.

Regulamin do pobrania: https://blog.playroom.pl/wp-content/uploads/2019/01/regulamin-www-playroom-20012019.pdf

Uaktualnienie: 20.01.2019 r.

- dodano zapis Regulaminowy w para. II - pkt 11.


Zamknij

Ten sklep wykorzystuje pliki cookies, które rozszerzają możliwości działania sklepu.

Produkt został dodany do koszyka.