Sklep internetowy działający pod adresem www.playroom.pl prowadzony jest przez: 

PLAYROOM SP. Z O.O. 

(dawniej: PLAYROOM FRÖHLICH, STRZELECKI SPÓŁKA JAWNA)
ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa

KRS: 0001006865
NIP: 5272898555
REGON: 383865269
EORI: PL527289855500000
EU VAT: PL5272898555
BDO: 000439737

Rachunki bankowe:

w PLN: PL47 2490 0005 0000 4530 1848 2101
w EURO: PL22 2490 0005 0000 4600 6494 9193
Numer BIC/SWIFTALBPPLPW


Dane kontaktowe:

Wydział Operacji Logistycznych  ||   Tel. (+48) 22 101 77 39   ||  logistyka@playroom.pl   ||   E-mail Biura Spółki: info@playroom.pl .   

Rzetelna FIrma

REGULAMIN SPRZEDAŻY ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUGI DROPSHIPPING@PLAYROOM WRAZ Z POWIERZENIEM DANYCH OSOBOWYCH

(obowiązuje od dnia 1 maja 2021 r.)

 

Firma PLAYROOM jest polskim autoryzowanym dystrybutorem produktów erotycznych segmentu premium i bezpośrednim importerem wielu kluczowych marek. Działa na podstawie międzynarodowych umów dwustronnych prowadząc sprzedaż w Polsce, na terenie Unii Europejskiej i na Ukrainie.

Ilekroć używane będą w dalszej części niniejszego Regulaminu następujące pojęcia przypisywać należy im znaczenie odpowiednio poniżej wskazane:

Dane osobowe - rozumie się przez to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”)

DROPSHIPPING@PLAYROOM – nazwa usługi o nazwie DROPSHIPPING@PLAYROOM zlecona przez Kupującego, a świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Końcowemu towarów z Oferty Handlowej nabytych przez Kupującego od Sprzedawcy.

Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Faktor - Santander Factoring spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Al. Jana Pawła II 17, Warszawa, NIP 8971679435.

Klient Końcowy – osoba fizyczna (konsument) lub przedsiębiorca, z którym Kupujący zawarł umowę sprzedaży towaru nabytego od Sprzedawcy.

Kodeks Cywilny lub k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)

Kredyt Kupiecki – limit przyznany przez Sprzedawcę Kupującemu korzystającemu z odroczonego terminu płatności

Kupujący – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie sprzedaży internetowej, nabywający u Sprzedawcy towary z Oferty Handlowej wraz z usługą DROPSHIPPING@PLAYROOM lub bez niej, posiadający aktywne konto w serwisie internetowym Sprzedawcy znajdującym się pod adresem http://www.playroom.pl. Kupujący może być osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zawiera Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG.

Odroczony Termin Płatności – forma płatności udzielona Kupującemu przez Sprzedawcę

Oferta Handlowa – ogół towarów oferowanych przez Sprzedawcę do sprzedaży na rzecz Kupujących, możliwych do nabycia za pośrednictwem serwisu internetowego Sprzedawcy znajdującego się pod adresem http://www.playroom.pl.

Operator Logistyczny – przedsiębiorstwo prowadzące operacje logistyczne w imieniu i na rzecz Sprzedawcy.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Sprzedawca – PLAYROOM sp. z o.o. ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa, NIP: 5272898555.

 

1.   STRONY TRANSAKCJI, REJESTRACJA, OFERTA

1.1. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie na stronie www.playroom.pl jest firma PLAYROOM sp. z o.o. ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa, NIP: 5272898555, zwaną dalej Sprzedawcą.

1.2. Stroną dokonującą zakupów na stronie www.playroom.pl, zwaną dalej Kupującym, jest przedsiębiorca w myśl art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.). 

1.3. Warunkiem przeprowadzenia transakcji kupna jest posiadanie konta firmowego na stronie www.playroom.pl oraz akceptacja niniejszego REGULAMINU SPRZEDAŻY ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUGI DROPSHIPPING@PLAYROOM WRAZ Z POWIERZENIEM DANYCH OSOBOWYCH.

1.4.Konta nowo zarejestrowanych Kupujących są weryfikowane w CEIDG lub w Krajowym Rejestrze Sądowym.

1.5. W trakcie rejestracji nowego konta Kupujący zobowiązany jest do przesłania na adres info@playroom.pl elektronicznej kopii jednego z niżej wymienionych dokumentów (w zależności od rodzaju i formy prowadzenia działalności gospodarczej):

1.5.1. wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formacie PDF,

1.5.2. wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego w formacie PDF.

1.6. Przedmiotem transakcji są towary prezentowane przez Sprzedawcę na stronie www.playroom.pl w chwili składania zamówienia.

1.7. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej www.playroom.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami netto. Dodatkowo w karcie produktu Sprzedawca prezentuje cenę brutto (zawierającą podatek VAT).

1.8. Hurtownia PLAYROOM na stronie www.playroom.pl nie prowadzi sprzedaży detalicznej.

1.9. Hurtownia PLAYROOM w ramach dystrybucji świadczy usługę DROPSHIPPING@PLAYROOM.

1.10. Kupujący akceptując niniejszy Regulamin podczas rejestracji konta firmowego zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta firmowego w hurtowni PLAYROOM.

1.11. Kupujący akceptując niniejszy Regulamin podczas składania zamówienia zawiera ze Sprzedawcą umowę na sprzedaż towarów z Oferty Handlowej i świadczenie usługi logistycznej DROPSHIPPING@PLAYROOM.PL.

1.12. Na podstawie art. 589 k.c. Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny.

1.13. Kupujący akceptując niniejszy Regulamin przy rejestracji konta firmowego zawiera ze Sprzedawcą Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych związaną ze świadczeniem usługi logistycznej DROPSHIPPING@PLAYROOM.PL.

 

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1. Sprzedawca nie określa i nie wymaga od Kupującego minimum logistycznego.

2.2.  Zamówienia od Kupującego przyjmowane są wyłącznie poprzez stronę www.playroom.pl.

2.3.  Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez cały rok.

2.4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15:00 a także w soboty, w niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy zostaną skompletowane i wysłane w najbliższy dzień roboczy następujący po tych dniach.

2.5. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia.

2.6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub u dostawców Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o statusie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie i terminie jego realizacji.

2.7. Za pierwsze 3 zamówienia Kupujący dokonuje zapłaty z góry.

2.8. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których liczba jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

2.9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia.

2.10. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zamówienia a Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany.

2.11. Na czas realizacji zamówienia wpływ ma dostępność produktu, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki przez wybranego kuriera.

2.12. Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę a nieopłacone przez Kupującego przez 3 kolejne dni kalendarzowe liczone od dnia otrzymania zamówienia zostają usunięte z systemu a towar przestaje być zarezerwowany dla Kupującego.

2.13.  Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania nałożonych przez producentów ograniczeń, co do sprzedaży towarów na platformach firm trzecich, w tym:

2.13.1. Allegro,

2.13.2. Ebay,

2.13.3. Amazon,

w celu zachowania prestiżowego wizerunku produktów.

2.14.  Sprzedawca udostępnia Kupującym plik XML w celu synchronizacji:

2.14.1. cen zakupu,

2.14.2. cen hurtowych,

2.14.3. sugerowanych cen detalicznych,

2.14.4. rabatów,

2.14.5. opisów produktów,

2.14.6. kodów EAN,

2.14.7. kodów SKU,

2.14.8. stanów magazynowych,

2.14.9. promocji.

2.15.  Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy powstałe w wyniku użycia oferowanego pliku XML przez Kupującego.

2.16. Sprzedawca może udostępnić Kupującemu posiadającemu sklep stacjonarny produkty demonstracyjne. Warunkiem ich otrzymania jest:

2.16.1. zakup przynajmniej 2 sztuk produktu pełnowartościowego danego produktu demonstracyjnego,

2.16.2. podanie do wiadomości Sprzedawcy adresu pocztowego sklepu stacjonarnego, w którym produkt demonstracyjny będzie używany,

2.16.3. podpisanie umowy użyczenia.

 

3. WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

3.1. Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem Operatora Logistycznego i dostępnych przewoźników.

3.2. Rodzaj dostawy Kupujący wybiera spośród dostępnych na stronie serwisu internetowego Sprzedawcy w chwili składania zamówienia.

3.3. Zamówiony towar wysyłany jest do

3.3.1. siedziby Kupującego,

3.3.2. pod adres klienta końcowego wskazany w formularzu zamówienia w przypadku usługi DROPSHIPPING@PLAYROOM.PL.

3.4. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacji.

3.5. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru na Kupującego przechodzą wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.

3.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, dotarła pod błędny adres, a także za odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą przesyłki powracającej ponosi Kupujący.

 

4. PRAWA AUTORSKIE I INNE

4.1. Sprzedawca oświadcza, że jako dystrybutor posiada prawa do zdjęć produktów i opisów produktów z oferty zamieszczonej na stronie www.playroom.pl , może nimi dysponować i udostępniać Kupującym.

4.2. Sprzedawca zezwala Kupującemu na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć, opisów produktów, wykonanych i udostępnionych innych grafik marketingowych oraz tekstów zamieszczonych na stronie www.playroom.pl.

4.3. Zgoda opisana w pkt. 4.2. obowiązuje wyłącznie w okresie zaopatrywania się w towar u Sprzedawcy.

4.4. Za ustanie zaopatrywania się w towar u Sprzedawcy uznaje się okres, w którym Kupujący nie składał zamówień przez okres 60 dni kalendarzowych od daty ostatnio złożonego zamówienia. Po tym okresie zgoda na dalsze korzystanie z udzielnych praw ustaje automatycznie cofnięta bez wezwania, chyba że Kupujący uzyska dalszą zgodę Sprzedawcy. Zgoda taka musi być udzielona pisemnie, w tym w formie elektronicznej.

4.5. Wraz z ustaniem zgody opisanej w pkt. 4.2. Kupujący zobowiązuje się do zaprzestania wykorzystywania wszystkich otrzymanych od Sprzedawcy danych, w tym pliku XML, pozyskanych z niego zdjęć i grafik marketingowych, opisów produktów materiałów będących przedmiotem udzielonej zgody oraz zobowiązuje się do zwrotu pobranych na umowę użyczenie towarów demonstracyjnych, POS-ów, elementów wystroju sklepowego.

4.6. Dalsze korzystanie z udostępnionych materiałów mimo upływu zezwolenia na ich wykorzystanie jest bezprawne.

4.7. Nazwa handlowa Sprzedawcy (PLAYROOM) jest prawnie chroniona.

 

5. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DROPSHIPPING@PLAYROOM

5.1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi DROPSHIPPING@PLAYROOM polegającej na:

5.1.1. zakupie przez Kupującego towarów po cenach hurtowych od Sprzedawcy,

5.1.2. obsłudze logistycznej zamówienia Kupującego,

5.1.3. dostawie zakupionego towaru przez Kupującego do jego Klienta Końcowego zgodnie z specyfikacją zamówienia,

5.1.4. obsłudze reklamacyjnej,

5.1.5. obsłudze posprzedażowej,

5.1.6. innych usług dodatkowych ujętych w Cenniku.

5.2.  Wszelkie działania operacyjne Sprzedawcy związane ze świadczeniem usługi dostawy towaru i dropshippingu wykonywane są przez Operatora Logistycznego:

5.2.1. Nazwa:             InPost Sp. z o. o.

5.2.2. Adres:               Wielicka 28

5.2.3. Kod i miasto:    30-552 Kraków

5.3.  Koordynatorem logistycznym Sprzedawcy jest Wydział Operacji Logistycznych (WOL):

5.3.1. Nazwa:             PLAYROOM - LOGISTYKA

5.3.2. Adres:               ul. Minerska 71

5.3.3. Kod i miasto:    04-506 Warszawa

5.3.4. E-mail:              logistyka@playroom.pl

5.3.5. Telefon:            (+48) 22 101 77 39

5.3.6. Telefon kom.:  (+48) 534 688 588

5.4.  Z usługi DROPSHIPPING@PLAYROOM może korzystać każdy Kupujący, który zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu w chwili składania zamówienia.

5.5. Kupujący nie ma możliwości modyfikacji   złożonego zamówienia.

5.6.  Wysłanie towaru nastąpi:

5.6.1. niezwłocznie - jeśli zamówiony towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy i zamówienie zostało opłacone lub gdy Kupujący korzysta z odroczonego terminu płatności (Kredyt Kupiecki),

5.6.2. po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy - w przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym lub dokonania płatności poprzez Tpay.

5.7.  Towary będą dostarczane w opakowaniach dostosowanych do właściwości asortymentowej oraz odpowiadających warunkom transportu i odbioru, a także w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem w transporcie.

5.8. Opakowanie nie będzie nosić żadnych oznaczeń ani opisów sugerujących zawartość przesyłki.

5.9. Sprzedawca odpowiada za uszkodzenia, zniszczenia lub utratę towarów powstałe z powodu nienależytego pakowania.

5.10. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz własność towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru przewoźnikowi.

5.11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia daty wysyłki o jeden dzień roboczy w przypadku niestawienia się kuriera po odbiór paczek lub ponadnormatywnej liczby przesyłek w danym dniu. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Kupującego o przesunięciu terminu nadania przesyłki.

5.12. W przypadku nieodebrania przesyłki, bądź odmowy jej przyjęcia przez Klienta Końcowego zostanie ona przesłana do siedziby Operatora Logistycznego na koszt Kupującemu.

5.13. Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę VAT na kwotę odpowiadającą kosztom transportu przesyłki powrotnej z terminem zapłaty 7 dni. Koszt powrotu przesyłki określa Cennik.

5.14. Sprzedawca zobowiązuje się do niedołączania żadnych materiałów reklamowych Sprzedawcy, w tym szczególnie własnych reklam, próbek produktów, ulotek i innych niezamówionych materiałów.

5.15. Wysłanie towaru do Klienta Końcowego może zostać wstrzymane w przypadku:

5.15.1. opóźnienia Kupującego w płatnościach za faktury z odroczonym terminem płatności,

5.15.2. trzech niezapłaconych w terminie faktur przez Kupującego.

5.16. Wznowienie wysyłki wstrzymanej z powyższych powodów nastąpi wyłącznie po zaksięgowaniu pełnej należności na koncie Sprzedawcy.

5.17. Po nadaniu przesyłki Sprzedawca poinformuje Kupującego o numerze przesyłki umożliwiającym jej śledzenie w systemie informatycznym danego kuriera.

5.18. W przypadku błędów po stronie Sprzedawcy związanych z nadaniem przesyłki, Sprzedawca zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy szkody, tj. zlecenie zwrotu pomyłkowej przesyłki, nadania nowej, poprawnej przesyłki lub zaproponowania zniżki. Kupującemu w takim przypadku nie przysługują z tego tytułu żaden koszt utraconych możliwości lub koszt utraconych korzyści.

5.19. W przypadku błędów po stronie Kupującego koszty ewentualnego powrotu, przekierowania, ponownego doręczenia pokrywa Kupujący. Koszty związane z powrotem paczki określa Cennik.

5.20. Na Kupującym spoczywa obowiązek dostarczenia Klientowi Końcowemu dowodu zakupu oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

5.21. Przesyłkę uważa się za nadaną z chwilą udostępnienia w systemie informatycznym Sprzedawcy numeru listu przewozowego.

5.22. W przypadku przesyłek ponadnormatywnych Sprzedawca może zażądać dodatkowych opłat za przesyłkę o większej wadze lub gabarycie lub odmówić nadania przesyłki kurierem wskazanym przez Kupującego.

 

6. ZWROT TOWARU

6.1. Sprzedawca dopuszcza możliwość zwrotu towaru przez Kupującego:

6.1.1. W przypadku zwrotu nieodebranej paczki towar zostanie dostarczony Kupującemu na jego koszt lub Kupujący może skorzystać z odpłatnego zwrotu towaru.

6.1.2. Sprzedawca zobowiązuje się do odpłatnego przyjęcia zwracanego towaru oraz wystawienia faktury korygującej w przypadku powrotu paczki z powodu:

6.1.2.1. braku możliwości jej doręczenia,

6.1.2.2. odmowy odbioru przez Klienta Końcowego,

6.1.2.3. błędów związanych z nadaniem paczki nie powstałych z winy Sprzedawcy.

6.2. Sprzedawca może przyjąć odpłatnie zwracany towar w przypadku odstąpienia Klienta Końcowego od umowy zakupu.

6.3. Sprzedawca wyłącza możliwość zwrotu towarów sprowadzanych lub wykonywanych na specjalne zamówienie Kupującego.

6.4. Zwracany towar nie może nosić śladów użycia, folie zabezpieczające nie mogą być naruszone, opakowanie produktu nie może być uszkodzone.

6.5. Sprzedawca może przyjąć zwracany towar w terminie do 30 dni od daty zakupu.

6.6. Kupujący obowiązany jest do przesłania Sprzedawcy pisma przewodniego z wykazem zwracanego towaru oraz wskazaniem numeru faktury, której zwrot dotyczy.

6.7. Za przyjęcie zwracanego towaru Sprzedawca pobierze opłatę ujętą w Cenniku. Opłata pobierana jest od każdej faktury oddzielnie.

6.8. Zwrot kosztów towaru nie obejmuje kosztów transportu i opłat za usługi dodatkowe.

 

7. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ USŁUGI DROPSHIPPING@PLAYROOM

7.1. Na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” z uwagi na fakt iż w trakcie realizacji Umowy sprzedaży towarów z Oferty Handlowej, Kupujący może zlecić Sprzedawcy wykonanie usługi DROPSHIPPING@PLAYROOM, Kupujący zawiera ze Sprzedawcą Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści określonej w pkt 7 Regulaminu.

7.2. Kupujący oświadcza, że jest Administratorem Danych osobowych Klientów Końcowych, które powierza Sprzedawcy do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w pkt 7.6. Regulaminu w związku z realizacją usługi DROPSHIPPING@PLAYROOM.

7.3. Sprzedawca w zakresie przetwarzania powierzonych Danych osobowych staje się Podmiotem przetwarzającym.

7.4. Sprzedawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu Dane osobowe zgodnie z Regulaminem, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

 

ZAKRES I CEL POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

7.5. Rodzaj i zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych Klienta Końcowego obejmuje dane zwykłe w zakresie:

7.5.1. imię i nazwisko,

7.5.2. adres dostawy,

7.5.3. adres e-mail,

7.5.4. numer telefonu.

7.6. Celem powierzenia Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzania danych osobowych jest realizacja usługi DROPSHIPPING@PLAYROOM  obejmującej m.in.: obsługę logistyczną zamówienia Administratora, dostawę zakupionego towaru do Klienta Końcowego zgodnie z specyfikacją zamówienia, obsługę reklamacyjną oraz obsługę posprzedażową.

7.7. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

 

OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY JAKO PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

7.8. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania powierzonych danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, adekwatnych do rodzaju powierzonych danych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których te dane dotyczą.

7.9. Sprzedawca, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Kupującemu (Administratorowi danych) poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.

7.10. Sprzedawca, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Kupującemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.

7.11. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 48 godzin po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych poinformować Kupującego o zaistniałej sytuacji.

7.12. Sprzedawca zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzaniu powierzonych danych osobowych zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, a także zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.

7.13. Sprzedawca zobowiązany jest udzielać Kupującemu wszelkich informacji niezbędnych dla wykazania przez Kupującego jako Administratora wywiązywania się ze wszystkich obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa, w szczególności RODO.

7.14. Sprzedawca odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy których będzie przetwarzał powierzone Dane osobowe, jak i za działania lub zaniechania własne.

 

PRAWO KONTROLI

7.15. Kupujący jest uprawniony do przeprowadzania audytów zgodności przetwarzania przez Sprzedającego powierzonych danych osobowych z przepisami RODO oraz niniejszego Regulaminu, polegających w szczególności na żądaniu udzielenia pisemnej informacji lub wyjaśnień oraz – w uzasadnionych przypadkach - inspekcji miejsc przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego.

7.16. Inspekcje mogą być realizowane przez Kupującego jedynie w godzinach pracy Sprzedającego i z minimum 14 dniowym jego uprzedzeniem.

7.17. Sprzedający ma prawo do odmowy udzielenia pisemnej informacji lub wyjaśnień oraz udzielenia dostępu do miejsc przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim Audyt mógłby zagrażać ujawnieniu innych danych osobowych, aniżeli przetwarzanych przez Sprzedawcę na mocy niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązany jest w sposób jasny i wyczerpujący, w formie pisemnej uzasadnić swoje stanowisko.

 

PODPOWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.18. Kupujący wyraża ogólną zgodę na podpowierzenie przez Sprzedawcę powierzonych danych osobowych innym podmiotom (Podmiotom podprzetwarzającym), jeżeli będzie tego wymagało należyte wypełnienie obowiązków wynikających z realizacji usługi DROPSHIPPING@PLAYROOM.

7.19. Sprzedawca informuje, że w celu realizacji usługi DROPSHIPPING@PLAYROOM korzysta z usług następujących Podmiotów Podprzetwarzających:

7.19.1. Operator Logistyczny: InPost Paczkomaty Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-552) ul. Wielicka 28;

7.19.2. Podmiot obsługujący serwery firmowe: Kylos Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (93-578) ul. Wróblewskiego 18.

7.20. Sprzedawca informuje Kupującego o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących zastąpienia lub dodania innych Podmiotów Podprzetwarzających.

7.21. Sprzedawca nie podpowierza powierzonych danych osobowych do państw trzecich w rozumieniu RODO.

 

CZAS TRWANIA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.22. Powierzenie przetwarzania danych osobowych dokonywane jest na czas współpracy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym tzn. na czas posiadania przez Kupującego aktywnego konta firmowego wydłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikający z realizowanej usługi.

7.23 Po zakończeniu świadczenia usługi powierzenia przetwarzania danych osobowych zależnie od decyzji Kupującego, Sprzedawca usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie tych danych osobowych.

8. CENNIK

OPŁATA LOGISTYCZNA (CENA NETTO W PLN)

Usługa kompletacji zamówienia, koszt materiałów użytych do pakowania, wypełniaczy, taśmy zabezpieczającej

Opłata dla wszystkich klientów do dnia 31 maja 2021 r. oraz dla kupujących z grup rabatowych 25% i 30%

7,50

DOSTAWA NA TERENIE POLSKI (CENA NETTO W PLN)

Kurier InPost

Paczkomaty InPost

DHL

10,00

11,55

15,00

Własny Kurier - w tym przesyłki pobraniowe realizowane na umowach Kupującego z kurierami

0,00

DOSTAWA DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ (CENA NETTO W EURO)

Kraj

do 5 kg

do 10 kg

do 31,5 kg

Odprawa celna

Opłata strefowa

Austria

10,93

12,2229,10

 

 

Belgia

10,93

12,2229,10

 

 

Bułgaria

15,19

16,7232,44

 

 

Chorwacja

13,06

14,4729,10

 

 

Cypr

20,8627,8841,04

Czechy

9,41

10,9329,10

 

 

Dania

13,06

14,4729,10

 

 

Estonia

13,06

14,4729,10

 

 

Finlandia

13,06

14,4729,10

 

 

Francja

16,79

19,65

32,95

 

 

Grecja

15,19

16,7232,44

 

 

Hiszpania

15,19

16,7232,44

 

 

Holandia

10,93

12,2229,10

 

 

Irlandia

15,19

16,7232,44

 

 

Litwa

10,93

12,2229,10

 

 

Luksemburg

10,93

12,2229,10

 

 

Łotwa

13,06

14,4729,10

 

 

Malta

84,95

95,05

110,39

Mpnako

16,79

19,65

32,95

Niemcy

9,41

10,9329,10

 

 

Portugalia

15,19

16,7232,44

 

 

Rumunia

15,19

16,7232,44

 

 

Słowacja

9,41

10,9329,10

 

 

Słowenia

10,93

12,2229,10

 

 

Szwecja

13,06

14,4729,10

 

 

Węgry

10,93

12,2229,10

 

 

Wielka Brytania i Irlandia Północna

13,06

14,4729,10

 

 

Włochy

14,37

19,0532,43

 

 

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH (ceny netto w PLN)

Przyjęcie na stan magazynu kompletu do insertowania (za komplet)

 10,00 zł

Insertowanie (ulotka, sample, itp.) do zamówienia za sztukę

0,25 zł

Utylizacja materiałów z insertowania (za czynność)

 10,00 zł

Obsługa powracającej paczki do InPost (z 1 produktem)

jak opłata za przesyłkę
+ 5,00 zł

                               - przyjęcie 2-go i każdego kolejnego produktu

+1,50 zł/szt.

Możliwość zwrotu towar

20zł + 10% wartości zwracanego produktu

9. POLITYKA RABATOWA

9.1. Sprzedawca przyznaje Kupującym rabat uzależniony od miesięcznych obrotów netto w wysokości:

9.1.1. 25% dla obrotów do 15 000 zł

9.1.2. 30% dla obrotów od 15 001 do 30 000 zł

dodatkowo

9.1.3. dla obrotów od 30 001 zł do 100 000 zł – obniża się opłatę logistyczną wg cennika

9.1.4. dla obrotów większych od 100 000 zł – znosi się opłatę logistyczną 

9.2. Rabaty są przeliczane co miesiąc w pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu poprzedniego miesiąca, tj. miesiąca obliczeniowego.

9.3. Do wyliczenia miesięcznego obrotu przyjmuje się wartości netto wystawionych faktur sprzedaży, korekt sprzedaży oraz zwrotów.

9.4. Sprzedawca może cofnąć rabat Kupującemu w następujących sytuacjach:

9.4.1. gdy Kupujący ma 3 przeterminowane faktury z odroczonym terminem płatności

9.4.2. lub gdy przeciwko Kującemu toczy się windykacja należności.

9.5. Pierwsze zastosowanie progów rabatowych z punktów 9.1.1. – 9.1.4. nastąpi po miesiącu od wprowadzenia nowego Regulaminu.

 

10.  KSIĘGOWANIE NALEŻNOŚCI, FAKTUROWANIE, ODROCZONY TERMIN PŁATNOŚCI, KREDYT KUPIECKI

10.1. Kupujący niekorzystający z odroczonego terminu płatności dokonuje zapłaty przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sprzedawcy. Za dokonanie zapłaty poprzez Przelewy24 Sprzedawca nalicza 2% prowizji.

10.2. Kupujący korzystający z odroczonego terminu płatności dokonuje zapłaty na konto Faktora, tj. Santander Bank Polska S.A. numer rachunku 19 1090 0004 0004 7001 0000 6702.

10.3. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym dowodem zapłaty jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku Sprzedawcy lub Faktora a potwierdzenia dyspozycji przelewu przesyłane do Sprzedawcy nie stanowią dowodu wykonania przelewu.

 

KSIĘGOWANIE NALEŻNOŚCI

10.3. Księgowanie wpłat na koncie Sprzedawcy lub Faktora odbywa się automatycznie dwa razy w ciągu dnia roboczego.

10.4. Przy wykonywaniu płatności Kupujący zobowiązuje się do wpisywania w tytule przelewu:

10.4.1. numeru faktury (np. FS 1234) – dla płatności odroczonych,

10.4.2. numeru zamówienia dla transakcji w formie przedpłaty.

 

FAKTUROWANIE

10.5. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 - Ustawa o podatku od towarów i usług).

10.6. Faktury elektroniczne Sprzedawca udostępnia Kupującemu w jego Panelu Klienta na stronie www.playroom.pl.

10.7. Sprzedawca wystawia faktury korygujące zgodni z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT i przesyła je Kupującemu w formie elektronicznej.

10.8. Kupujący wystawia noty korygujące zgodnie z art. 106k ust. 3 ustawy o VAT i dostarcza je do Sprzedawcy w formie elektronicznej.

10.9. Za faktury nieopłacone w terminie (przeterminowane) naliczane są odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych, o których mowa w ustawie w art.4 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w wysokości 9,5% w stosunku rocznym. Odsetki te liczone są od wartości przeterminowanego zobowiązania (art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny).

ODROCZONY TERMIN PŁATNOŚCI

10.10. Sprzedawca może zaoferować Kupującemu możliwość dokonywania zakupów z odroczonym terminem płatności wraz z kredytem kupieckim.

10.11. Terminy odroczonej płatności wynoszą: 14 lub 30 dni kalendarzowych.

10.12. Płatności za faktury z odroczonym terminem płatności dokonuje się na rachunek bankowy Faktora wskazanego na fakturze VAT.

10.13. Płatności z odroczonym terminem płatności Kupujący wykonuje na konto Santander Bank Polska S.A. numer rachunku 19 1090 0004 0004 7001 0000 6702.

10.14. Za datę rozliczenia wpłaty należności za fakturę z odroczonym termin płatności uważa się datę zaksięgowania należności na koncie Faktora.

10.15. Odroczony termin płatności może być odebrany przez Sprzedawcę Kupującemu:

10.15.1. który ma 3 przeterminowane faktury z odroczonym terminem płatności

10.15.2. lub przeciwko któremu toczy się windykacja należności.

10.16. Odroczony termin płatności może zostać odebrany Kupującemu po ówczesnym jego powiadomieniu na minimum 7 dni przed upływem jego terminu.

 

KREDYT KUPIECKI

10.17. Sprzedawca przyznaje Kredyt Kupiecki Kupującemu korzystającemu z odroczonego terminu płatności.

10.18. Suma bieżących aktualnych zobowiązań Kupującego nie może przekroczyć przyznanego kredytu kupieckiego.

10.19. W przypadku osiągnięcia limitu przyznanego kredytu kupieckiego, dokonanie kolejnego zakupu będzie możliwe dopiero w przypadku zapłacenia aktualnej należności na konto Faktora.

10.20. Kredyt kupiecki zostaje odebrany Kupującemu:

10.20.1. który ma 3 przeterminowane faktury z odroczonym terminem płatności

10.20.2. lub przeciwko któremu toczy się windykacja należności.

10.21. Kredyt kupiecki może zostać zwiększony lub zmniejszony po ówczesnym powiadomieniu Kupującego na minimum 7 dni przed nowo przyznanym kredytem.

 

WEZWANIA DO ZAPŁATY I WINDYKACJA

10.22. Sprzedawca wysyła Kupującemu wezwania do zapłaty w formie elektronicznej a Kupujący obowiązuje się do ich odbioru i bezzwłocznego uregulowania należności i odsetek karnych na konto wskazane na wezwaniu.

10.23. Kupujący wyraża zgodę na poniesienie wszystkich kosztów windykacji przedawnionego zadłużenia poniesionych przez Sprzedawcę a w szczególności kosztów z tytułu wynagrodzenia firmy windykacyjnej oraz ewentualnych kosztów sądowych.

10.24. Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 ), przysługuje Sprzedawcy bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione.

10.25. Roszczenie o rekompensatę w wysokości 40 euro powstaje po upływie terminów zapłaty ustalonych w umowie lub ustalonych zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 4 tej ustawy.

11. PROCEDURY REKLAMACYJNE

Procedura reklamacyjna opisana poniżej dotyczy wyłącznie relacji Kupującego i Sprzedawcy.

11.1. Sprzedawca nie przyjmuje reklamacji bezpośrednio od Klienta Końcowego Kupującego.

11.2. Reklamację od Klienta Końcowego przyjmuje Kupujący na warunkach określonych w swoim Regulaminie i zgodnie z przepisami prawa.

11.3. Kupujący podejmuje decyzję reklamacyjną po dokonaniu weryfikacji i właściwości reklamacji.

11.4. Wątpliwości co do zasadności reklamacji lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu towaru Kupujący zgłasza Sprzedawcy (Wydział Operacji Logistycznych - par. 5.3.), który pomaga postawić wstępną decyzję reklamacyjną.

11.5. Gdy ustalenie przyczyn wadliwego działania sprzętu nie będzie możliwe lub czynności serwisowe będą wymagały bezpośredniego działania, Sprzedawca przekaże Kupującemu informacje dotyczące dalszego postępowania.

11.6. Kupujący zgłoszenie reklamacji wysyła za pomocą formularza reklamacyjnego ze swojego Panelu Klienta podając:

11.6.1. numer zamówienia lub numer faktury, której dotyczy reklamacja,

11.6.2. wskazanie reklamowanego produktu,

11.6.3. dokładny opis reklamacji.

11.7. W odpowiedzi Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia reklamacji od Sprzedawcy oraz informację o toku postępowania.

11.8. Uznanie reklamacji oznacza, że Kupujący otrzyma towar wolny od wad i zostanie on dostarczony do siedziby Kupującego.

11.9. Nieuznanie reklamacji powoduje odesłanie towaru do Kupującego na jego koszt.

11.10. Zwroty i inne przesyłki dostarczone Sprzedawcy przez Klientów Końcowych Kupującego nie będą rozpatrywane, ani przyjmowane chyba, że Strony ustalą inaczej.

11.11. Sprzedawca obciąży kosztami obsługi logistycznej przesyłek dostarczonych bezpośrednio do Sprzedawcy w trybie pkt. 11.10. według stawek Cennika.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Właściwym sądem do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych w związku z działalnością Sprzedawcy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

12.2. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.), RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.3. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01.05.2021 r.

-------------------- /// KONIEC REGULAMINU /// --------------------

Uaktualniono w dn. 26.07.2022 r.

Wersja aktualnego Regulaminu w PDF


Zamknij

Ten sklep wykorzystuje pliki cookies, które rozszerzają możliwości działania sklepu.

Produkt został dodany do koszyka.