Sklep internetowy działający pod adresem www.playroom.pl prowadzony jest przez: 

PLAYROOM Marcin Fröhlich ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa

NIP: 6422452673
REGON 273834446
EORI: PL642245267300000
UODO: 150572 (2224/2014)
GIOŚ: E0022854W
BDO: 00000559
Urząd Patentowy RP: 291429

Rachunek bankowy Sprzedawcy w PLN: PL47 2490 0005 0000 4530 1848 2101

Rachunek bankowy Sprzedawcy w EURO: PL13 1140 2004 0000 3912 0042 6874
Numer BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK   

Dane kontaktowe:

Wydział Operacji Logistycznych PLAYROOM   ||   Tel. (+48) 22 101 77 39   ||  logistyka@playroom.pl   ||   E-mail biura handlowego: info@playroom.pl .   


 REGULAMIN SPRZEDAŻY ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUGI DROPSHIPPING@PLAYROOM WRAZ Z POWIERZENIEM DANYCH OSOBOWYCH

(obowiązuje od dnia 21 lutego 2019 r.)

Firma PLAYROOM jest polskim autoryzowanym dystrybutorem produktów erotycznych segmentu premium i bezpośrednim importerem wielu kluczowych marek. Działa na podstawie międzynarodowych umów dwustronnych prowadząc sprzedaż w Polsce, na terenie Unii Europejskiej i na Ukrainie. W ramach wywiązywania się z obowiązku ochrony środowiska firma PLAYROOM współpracuje z Elektro-System Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. (GIOŚ E0009822SA).

Ilekroć używane będą w dalszej części niniejszego Regulaminu następujące pojęcia przypisywać należy im znaczenie odpowiednio poniżej wskazane:

  • DROPSHIPPING@PLAYROOM – nazwa usługi o nazwie DROPSHIPPING@PLAYROOM zlecona przez Kupującego, a świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Końcowemu towarów z Oferty Handlowej nabytych przez Kupującego od Sprzedawcy.
  • Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Klient Końcowy – osoba fizyczna (konsument) lub podmiot gospodarczy, z którym Kupujący zawarł umowę sprzedaży towaru nabytego od Sprzedawcy.
  • Kredyt Kupiecki – 7-dniowa odroczona forma płatności za nabyty towar i usługi, przyznawana na wniosek Kupującemu.
  • Kupujący – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie sprzedaży internetowej, nabywający u Sprzedawcy towary z Oferty Handlowej wraz z usługą Dropshipping@Playroom lub bez niej, posiadający aktywne konto w serwisie internetowym Sprzedawcy znajdującym się pod adresem http://www.playroom.pl.
  • Oferta Handlowa – ogół towarów oferowanych przez Sprzedawcę do sprzedaży na rzecz Kupujących, możliwych do nabycia za pośrednictwem serwisu internetowego Sprzedawcy znajdującego się pod adresem http://www.playroom.pl.
  • Operator Logistyczny – przedsiębiorstwo prowadzące operacje logistyczne w imieniu i na rzecz Sprzedawcy.
  • Regulamin – niniejszy Regulamin.
  • Sprzedawca – Marcin Fröhlich prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PLAYROOM Marcin Fröhlich, ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa, NIP: 6422452673 .

1.   STRONY TRANSAKCJI, REJESTRACJA, OFERTA

1.1. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie na stronie www.playroom.pl jest firma PLAYROOM Marcin Fröhlich, ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa, NIP: 6422452673, zwany dalej Sprzedawcą.

1.2. Stroną dokonującą zakupów na stronie www.playroom.pl, zwaną dalej Kupującym, jest podmiot gospodarczy w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. z późn. zmianami. 

1.3. Warunkiem przeprowadzenia transakcji kupna jest posiadanie konta firmowego na stronie www.playroom.pl oraz akceptacja niniejszego REGULAMINU SPRZEDAŻY ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUGI DROPSHIPPING@PLAYROOM WRAZ Z POWIERZENIEM DANYCH OSOBOWYCH.

1.4.Konta nowo zarejestrowanych Kupujących są weryfikowane w CEIDG lub w Krajowym Rejestrze Sądowym.

1.5. W trakcie rejestracji nowego konta Kupujący zobowiązany jest do przesłania na adres info@playroom.pl elektronicznej kopii jednego z niżej wymienionych dokumentów (w zależności od rodzaju i formy prowadzenia działalności gospodarczej):

1.5.1. wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formacie PDF,

1.5.2. wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego w formacie PDF.

1.6. Przedmiotem transakcji są towary prezentowane przez Sprzedawcę na stronie www.playroom.pl w chwili składania zamówienia.

1.7. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej www.playroom.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami netto. Dodatkowo w karcie produktu Sprzedawca prezentuje cenę brutto (zawierającą podatek VAT).

1.8. Hurtownia PLAYROOM na stronie www.playroom.pl nie prowadzi sprzedaży detalicznej.

1.9. Hurtownia PLAYROOM w ramach dystrybucji świadczy usługę DROPSHIPPING@PLAYROOM.

1.10. Kupujący akceptując niniejszy Regulamin zawiera ze Sprzedawcą umowę na sprzedaż towarów z Oferty Handlowej i świadczenie usługi logistycznej DROPSHIPPING@PLAYROOM.PL.

1.11. Na podstawie art. 589 k.c. Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1. Sprzedawca nie określa i nie wymaga od Kupującego minimum logistycznego.

2.2.  Zamówienia od Kupującego przyjmowane są wyłącznie poprzez stronę www.playroom.pl.

2.3.  Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez cały rok.

2.4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15:00 a także w soboty, w niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy zostaną skompletowane i wysłane w najbliższy dzień roboczy następujący po tych dniach.

2.5. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia.

2.6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub u dostawców Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o statusie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie i terminie jego realizacji.

2.7. Za pierwsze 3 zamówienia Kupujący dokonuje zapłaty z góry.

2.8. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których liczba jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

2.9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia.

2.10. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zamówienia a Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany.

2.11. Na czas realizacji zamówienia wpływ ma dostępność produktu, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki przez wybranego kuriera.

2.12. Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę a nieopłacone przez Kupującego przez 3 kolejne dni kalendarzowe liczone od dnia otrzymania zamówienia zostają usunięte z systemu a towar przestaje być zarezerwowany dla Kupującego.

2.13.  Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania nałożonych przez producentów ograniczeń, co do sprzedaży towarów na platformach firm trzecich, w tym:

2.13.1. Allegro,

2.13.2. Ebay,

2.13.3. Amazon,

w celu zachowania prestiżowego wizerunku produktów.

2.14.  Sprzedawca udostępnia Kupującym plik XML w celu synchronizacji:

2.14.1. cen zakupu,

2.14.2. cen hurtowych,

2.14.3. sugerowanych cen detalicznych,

2.14.4. rabatów,

2.14.5. opisów produktów,

2.14.6. kodów EAN,

2.14.7. kodów SKU,

2.14.8. stanów magazynowych,

2.14.9. promocji.

2.15.  Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy powstałe w wyniku użycia oferowanego pliku XML przez Kupującego.

2.16. Sprzedawca może udostępnić Kupującemu posiadającemu sklep stacjonarny produkty demonstracyjne. Warunkiem ich otrzymania jest:

2.16.1. zakup przynajmniej 2 sztuk produktu pełnowartościowego danego produktu demonstracyjnego,

2.16.2. podanie do wiadomości Sprzedawcy adresu pocztowego sklepu stacjonarnego, w którym produkt demonstracyjny będzie używany,

2.16.3. podpisanie umowy użyczenia.

3. WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

3.1. Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem Operatora Logistycznego i dostępnych przewoźników.

3.2. Rodzaj dostawy Kupujący wybiera spośród dostępnych na stronie serwisu internetowego Sprzedawcy w chwili składania zamówienia.

3.3. Zamówiony towar wysyłany jest do

3.3.1. siedziby Kupującego,

3.3.2. pod adres klienta końcowego wskazany w formularzu zamówienia w przypadku usługi DROPSHIPPING@PLAYROOM.

3.4. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacji.

3.5. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru na Kupującego przechodzą wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.

3.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, dotarła pod błędny adres, a także za odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą przesyłki powracającej ponosi Kupujący.

4. PRAWA AUTORSKIE I INNE

4.1. Sprzedawca oświadcza, że jako dystrybutor posiada prawa do zdjęć produktów i opisów produktów z oferty zamieszczonej na stronie www.playroom.pl , może nimi dysponować i udostępniać Kupującym.

4.2. Sprzedawca zezwala Kupującemu na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć, opisów produktów, wykonanych i udostępnionych innych grafik marketingowych oraz tekstów zamieszczonych na stronie www.playroom.pl.

4.3. Zgoda opisana w pkt. 4.2. obowiązuje wyłącznie w okresie zaopatrywania się w towar u Sprzedawcy.

4.4.Za ustanie zaopatrywania się w towar u Sprzedawcy uznaje się okres 60 dni kalendarzowych bez składania zamówienia. Po tym okresie zgoda na dalsze korzystanie z udzielnych praw ustaje automatycznie bez wezwania, chyba że Kupujący uzyska dalszą zgodę Sprzedawcy. Zgoda taka musi być udzielona pisemnie.

4.5. Wraz z ustaniem zgody opisanej w pkt. 4.2. Kupujący zobowiązuje się do zaprzestania wykorzystywania wszystkich otrzymanych od Sprzedawcy danych, w tym pliku XML, pozyskanych z niego zdjęć i grafik marketingowych, opisów produktów materiałów będących przedmiotem udzielonej zgody oraz zobowiązuje się do zwrotu pobranych na umowę użyczenie towarów demonstracyjnych, POS-ów, elementów wystroju sklepowego.

4.6. Dalsze korzystanie z udostępnionych materiałów mimo upływu zezwolenia na ich wykorzystanie jest bezprawne.

4.7. Nazwa handlowa Sprzedawcy (PLAYROOM) jest prawnie chroniona.

5. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DROPSHIPPING@PLAYROOM

5.1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi DROPSHIPPING@PLAYROOM polegającej na:

5.1.1. zakupie przez Kupującego towarów po cenach hurtowych od Sprzedawcy,

5.1.2. obsłudze logistycznej zamówienia Kupującego,

5.1.3. dostawie zakupionego towaru przez Kupującego do jego Klienta Końcowego zgodnie z specyfikacją zamówienia,

5.1.4. obsłudze reklamacyjnej,

5.1.5. obsłudze posprzedażowej,

5.1.6. innych usług dodatkowych ujętych w Cenniku.

5.2.  Wszelkie działania operacyjne Sprzedawcy związane ze świadczeniem usługi dostawy towaru i dropshippingu wykonywane są przez Operatora Logistycznego:

5.2.1. Nazwa:           Merlin Business Services Sp. z o. o.

5.2.2. Adres:             Aleje Jerozolimskie 134

5.2.3. Kod i miasto:  02-305 Warszawa

5.3.  Koordynatorem logistycznym Sprzedawcy jest Wydział Operacji Logistycznych (WOL):

5.3.1. Nazwa:           WOL PLAYROOM

5.3.2. Adres:             ul. Prosta 2/14

5.3.3. Kod i miasto:  00-850 Warszawa

5.3.4. E-mail:            logistyka@playroom.pl

5.3.5. Telefon:           (+48) 22 101 77 39

5.3.6. Telefon kom.:  (+48) 534 688 588

5.4.  Z usługi DROPSHIPPING@PLAYROOM może korzystać każdy Kupujący, który zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu w chwili składania zamówienia.

5.5. Kupujący nie ma możliwości modyfikacji   złożonego zamówienia.

5.6.  Wysłanie towaru nastąpi:

5.6.1. niezwłocznie - jeśli zamówiony towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy i zamówienie zostało opłacone lub gdy Kupujący korzysta z odroczonego terminu płatności (Kredyt Kupiecki),

5.6.2. po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy - w przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym lub dokonania płatności poprzez T-Pay.

5.7.  Towary będą dostarczane w opakowaniach dostosowanych do właściwości asortymentowej oraz odpowiadających warunkom transportu i odbioru, a także w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem w transporcie.

5.8. Opakowanie nie będzie nosić żadnych oznaczeń ani opisów sugerujących zawartość przesyłki.

5.9. Sprzedawca odpowiada za uszkodzenia, zniszczenia lub utratę towarów powstałe z powodu nienależytego pakowania.

5.10. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz własność towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru przewoźnikowi.

5.11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia daty wysyłki o jeden dzień roboczy w przypadku niestawienia się kuriera po odbiór paczek lub ponadnormatywnej liczby przesyłek w danym dniu. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Kupującego o przesunięciu terminu nadania przesyłki.

5.12. W przypadku nieodebrania przesyłki, bądź odmowy jej przyjęcia przez Klienta Końcowego zostanie ona przesłana do siedziby Operatora Logistycznego na koszt Kupującemu.

5.13. Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę VAT na kwotę odpowiadającą kosztom transportu przesyłki powrotnej z terminem zapłaty 7 dni. Koszt powrotu przesyłki określa Cennik.

5.14. Sprzedawca zobowiązuje się do niedołączania żadnych materiałów reklamowych Sprzedawcy, w tym szczególnie własnych reklam, próbek produktów, ulotek i innych niezamówionych materiałów.

5.15. Wysłanie towaru do Klienta Końcowego może zostać wstrzymane w przypadku:

5.15.1. opóźnienia Kupującego w płatnościach za faktury z odroczonym terminem płatności,

5.15.2. trzech niezapłaconych w terminie faktur przez Kupującego.

5.16. Wznowienie wysyłki wstrzymanej z powyższych powodów nastąpi wyłącznie po zaksięgowaniu pełnej należności na koncie Sprzedawcy.

5.17. Po nadaniu przesyłki Sprzedawca poinformuje Kupującego o numerze przesyłki umożliwiającym jej śledzenie w systemie informatycznym danego kuriera.

5.18. W przypadku błędów po stronie Sprzedawcy związanych z nadaniem przesyłki, Sprzedawca zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy szkody, tj. zlecenie zwrotu pomyłkowej przesyłki, nadania nowej, poprawnej przesyłki lub zaproponowania zniżki. Kupującemu w takim przypadku nie przysługują z tego tytułu żaden koszt utraconych możliwości lub koszt utraconych korzyści.

5.19. W przypadku błędów po stronie Kupującego koszty ewentualnego powrotu, przekierowania, ponownego doręczenia pokrywa Kupujący. Koszty związane z powrotem paczki określa Cennik.

5.20. Na Kupującym spoczywa obowiązek dostarczenia Klientowi Końcowemu dowodu zakupu oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

5.21. Przesyłkę uważa się za nadaną z chwilą udostępnienia w systemie informatycznym Sprzedawcy numeru listu przewozowego.

5.22. W przypadku przesyłek ponadnormatywnych Sprzedawca może zażądać dodatkowych opłat za przesyłkę o większej wadze lub gabarycie lub odmówić nadania przesyłki kurierem wskazanym przez Kupującego.

6. ZWROT TOWARU

6.1. Sprzedawca dopuszcza możliwość zwrotu towaru przez Kupującego:

6.1.1. W przypadku zwrotu nieodebranej paczki towar zostanie dostarczony Kupującemu na jego koszt lub Kupujący może skorzystać z odpłatnego zwrotu towaru.

6.1.2. Sprzedawca zobowiązuje się do odpłatnego przyjęcia zwracanego towaru oraz wystawienia faktury korygującej w przypadku powrotu paczki z powodu:

6.1.2.1. braku możliwości jej doręczenia,

6.1.2.2. odmowy odbioru przez Klienta Końcowego,

6.1.2.3. błędów związanych z nadaniem paczki nie powstałych z winy Sprzedawcy.

6.2. Sprzedawca może przyjąć odpłatnie zwracany towar w przypadku odstąpienia Klienta Końcowego od umowy zakupu.

6.3. Sprzedawca wyłącza możliwość zwrotu towarów sprowadzanych lub wykonywanych na specjalne zamówienie Kupującego.

6.4. Zwracany towar nie może nosić śladów użycia, folie zabezpieczające nie mogą być naruszone, opakowanie produktu nie może być uszkodzone.

6.5. Sprzedawca może przyjąć zwracany towar w terminie do 30 dni od daty zakupu.

6.6. Kupujący obowiązany jest do przesłania Sprzedawcy pisma przewodniego z wykazem zwracanego towaru oraz wskazaniem numeru faktury, której zwrot dotyczy.

6.7. Za przyjęcie zwracanego towaru Sprzedawca pobierze opłatę ujętą w Cenniku. Opłata pobierana jest od każdej faktury oddzielnie.

6.8. Zwrot kosztów towaru nie obejmuje kosztów transportu i opłat za usługi dodatkowe.

7. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Na bazie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1) zwanego dalej „RODO” Kupujący powierza Sprzedawcy dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

7.2. Kupujący oświadcza, że jest Administratorem Danych, które powierza.

7.3. Powierzone dane przetwarzane są na zasadach i w formie opisanej w Polityce prywatności

7.4. Kupujący powierza Sprzedawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykonania niniejszej umowy, tj. do przetwarzania zamówień hurtowych i świadczenia usługi DROPSHIPPING@PLAYROOM.

7.5. Kupujący wyraża zgodę na udostępnienie powierzonych danych osobowych Operatorowi Logistycznemu firmy PLAYROOM (§ 5.1.) oraz firmie IQ PL Sp. z o.o. ul. Starodworska 2, 80-137 Gdańsk, KRS: 0000007725 NIP: 5832736211 REGON: 192478853 wyłącznie w celu zapewnienia wykonania obsługi logistycznej i w zakresie niezbędnym do jej prawidłowej realizacji.

7.6. Polityka bezpieczeństwa znajduje się pod adresem internetowym: https://playroom.pl/pl/content/8-privacy-policy .

ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA

7.7.  Sprzedawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej Umowy następujące kategorie danych osobowych:

7.7.1. imię i nazwisko,

7.7.2. adres dostawy,

7.7.3. adres email,

7.7.4. numer telefonu.

7.8. Powierzone przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszą umową, tj. do realizacji zamówień hurtowych i świadczenia usługi DROPSHIPPING@PLAYROOM oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.9.  Sprzedawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w paragrafie 31. do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

7.10. Sprzedawca oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024):

7.10.1. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,

7.10.2. znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony, jako wysoki,

7.10.3. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Sprzedawca.

7.11. Sprzedawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, ustawą o ochronie danych osobowych oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

7.12. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Kupującego:

7.12.1. o każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,

7.12.2. o każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,

7.12.3. o każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanieże zostanie do tego upoważniony przez Kupującego.

8. CENNIK

OPŁATA LOGISTYCZNA (CENA NETTO W PLN)

Kompletacja zamówienia, koszt materiałów użytych do pakowania, wypełniaczy, taśma zabezpieczająca

7,50

DOSTAWA NA TERENIE POLSKI (CENA NETTO W PLN)

Kurier DHL

12,00

Kurier DPD

9,00

Kurier InPost

9,50

InPost Paczkomaty

9,30

Poczta Polska S.A.

9,20

Ruch S.A.

7,50

Własny Kurier - w tym przesyłki pobraniowe realizowane na umowach Kupującego z kurierami

0,00

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH (ceny netto w PLN)

Przyjęcie na stan magazynu kompletu do insertowania (za komplet)

  10,00 zł

Insertowanie (ulotka, sample, itp.) do zamówienia za sztukę

0,25 zł

Utylizacja materiałów z insertowania (za czynność)

 10,00 zł

Obsługa powracającej paczki do Merlin S.A. (z 1 produktem)

jak opłata za przesyłkę
+ 5,00 zł

                               - przyjęcie 2-go i każdego kolejnego produktu

+1,50 zł/szt.

Możliwość zwrotu towaru o wartości <500 zł do magazynu

5% wartości zamówienia

Możliwość zwrotu towaru o wartości do >500 zł do magazynu

3% wartości zamówienia

9. POLITYKA RABATOWA

9.1.  Rabat dla zarejestrowanego Kupującego wynosi 30% i jest rabatem uznaniowym. Przyznanie go uwarunkowane w szczególności od:

9.1.1. oceną dotychczasowej współpracy,

9.1.2. podejmowanych i prowadzonych działań marketingowych,

9.1.3. szerokości prezentowanej oferty,

9.1.4. terminowości w płaceniu należności (brak opóźnień w płatnościach za faktury).

10.  PŁATNOŚĆ, KREDYT KUPIECKI, KSIĘGOWANIE, FAKTUROWANIE

10.1. Kupujący dokonuje zapłaty przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sprzedawcy.

10.2. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym dowodem zapłaty jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku Sprzedawcy a potwierdzenia dyspozycji przelewu przesyłane do Sprzedawcy nie stanowią dowodu wykonania przelewu.

10.3. Sprzedawca na wniosek Kupującego może udzielić zgodę na regulowanie płatności z odroczonym terminem wynoszącym 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych (Kredyt Kupiecki).

KREDYT KUPIECKI

10.4. Sprzedawca może udzielić Kupującemu Kredyt Kupiecki. Zgodę na Kredyt Kupiecki Kupujący otrzyma od Sprzedawcy po wcześniejszym ustaleniu warunków i jego wysokości pocztą elektroniczną. Strony ustalają, że akceptacja warunków i wysokość Kredytu Kupieckiego w sposób opisany powyżej są wiążące.

10.5. Wartość Kredytu Kupieckiego dla jednoosobowej działalności gospodarczej określna jest indywidualnie.

10.6. Wartość Kredytu Kupieckiego dla spółek określona jest do wartości kapitału zakładowego określonego w KRS.

10.7. Warunkiem utrzymania możliwości regulowania należności z odroczonym terminem płatności jest terminowe opłacanie faktur. Przywilej ten zostaje automatycznie cofnięty w przypadku odnotowania dwukrotnego opóźnienia w płatnościach w czasie jednego kwartału lub po wysłaniu drugiego wezwania do zapłaty.

KSIĘGOWANIE NALEŻNOŚCI

10.8. Księgowanie wpłat na koncie Sprzedawcy odbywa się automatycznie dwa razy w ciągu dnia roboczego.

10.9. Przy wykonywaniu płatności Kupujący zobowiązuje się do wpisywania w tytule przelewu:

10.9.1. numeru faktury / numerów faktur (np. FS 1234) – dla płatności odroczonych,

10.9.2. numerów zamówień – dla transakcji w formie przedpłaty.

10.10. Za datę rozliczenia wpłaty należności za fakturę z odroczonym termin płatności uważa się datę zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy.

FAKTUROWANIE

10.11. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 - Ustawa o podatku od towarów i usług).

10.12. Faktury elektroniczne Sprzedawca udostępnia Kupującemu w jego Panelu Klienta na stronie www.playroom.pl.

10.13. Sprzedawca wystawia faktury korygujące zgodni z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT i przesyła je Kupującemu w formie elektronicznej.

10.14. Kupujący wystawia noty korygujące zgodnie z art. 106k ust. 3 ustawy o VAT i dostarcza je do Sprzedawcy w formie elektronicznej.

10.15. Za faktury nieopłacone w terminie (przeterminowane) naliczane są odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych, o których mowa w art.4 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w wysokości 9,5% w stosunku rocznym. Odsetki te liczone są od wartości przeterminowanego zobowiązania (art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Dz.U.2017.0.459).

WEZWANIA DO ZAPŁATY I WINDYKACJA

10.16. Sprzedawca wysyła Kupującemu wezwania do zapłaty w formie elektronicznej a Kupujący obowiązuje się do ich odbioru i bezzwłocznego uregulowania należności i odsetek karnych na konto wskazane na wezwaniu.

10.17. Kupujący wyraża zgodę na poniesienie wszystkich kosztów windykacji przedawnionego zadłużenia poniesionych przez Sprzedawcę a w szczególności kosztów z tytułu wynagrodzenia firmy windykacyjnej oraz ewentualnych kosztów sądowych.

10.18. Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana  w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403), przysługuje Sprzedawcy bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione.

10.19. Roszczenie o rekompensatę w wysokości 40 euro powstaje po upływie terminów zapłaty ustalonych w umowie lub ustalonych zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 4 tej ustawy.

10.20. Pełnomocnictwo stałe do prowadzenia ewentualnych postępowań windykacyjnych w imieniu Sprzedawcy udzielone zostało Kancelarii Prawnej VIA LEX L. Szcześniak i Wspólnicy sp.k. ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław.

10.21. Sprzedawca może korzystać z usług udostępniania informacji gospodarczych lub danych gospodarczych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U.2014.1015) o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Ustawa o BIG) z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77, 02-679 Warszawa, KRS 0000201192, NIP 526-274-43-07, REGON 015625240 oraz z Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa, KRS 0000110015, NIP 951-17-78-633, REGON 012845863. 

11. PROCEDURY REKLAMACYJNE

Procedura reklamacyjna opisana poniżej dotyczy wyłącznie relacji Kupującego i Sprzedawcy.

11.1. Sprzedawca nie przyjmuje reklamacji bezpośrednio od Klienta Końcowego Kupującego.

11.2. Reklamację od Klienta Końcowego przyjmuje Kupujący na warunkach określonych w swoim Regulaminie i zgodnie z przepisami prawa.

11.3. Kupujący podejmuje decyzję reklamacyjną po dokonaniu weryfikacji i właściwości reklamacji.

11.4. Wątpliwości co do zasadności reklamacji lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu towaru Kupujący zgłasza Sprzedawcy (Wydział Operacji Logistycznych - par. 5.2.), który pomaga postawić wstępną decyzję reklamacyjną.

11.5. Gdy ustalenie przyczyn wadliwego działania sprzętu nie będzie możliwe lub czynności serwisowe będą wymagały bezpośredniego działania, Sprzedawca przekaże Kupującemu informacje dotyczące dalszego postępowania.

11.6. Kupujący zgłoszenie reklamacji wysyła za pomocą formularza reklamacyjnego ze swojego Panelu Klienta podając:

11.6.1. numer zamówienia lub numer faktury, której dotyczy reklamacja,

11.6.2. wskazanie reklamowanego produktu,

11.6.3. dokładny opis reklamacji.

11.7. W odpowiedzi Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia reklamacji od Sprzedawcy oraz informację o toku postępowania.

11.8. Uznanie reklamacji oznacza, że Kupujący otrzyma towar wolny od wad i zostanie on dostarczony do siedziby Kupującego.

11.9. Nieuznanie reklamacji powoduje odesłanie towaru do Kupującego na jego koszt.

11.10. Zwroty i inne przesyłki dostarczone Sprzedawcy przez Klientów Końcowych Kupującego nie będą rozpatrywane, ani przyjmowane chyba, że Strony ustalą inaczej.

11.11. Sprzedawca obciąży kosztami obsługi logistycznej przesyłek dostarczonych bezpośrednio do Sprzedawcy w trybie pkt. 11.10. według stawek Cennika.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. W wyniku złożenia zamówienia i zaakceptowania warunków regulaminu Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

12.2. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Kupującego nieuprawnionym podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu.

12.3. Właściwym sądem do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych w związku z działalnością Sprzedawcy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

12.4. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.5. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 21 lutego 2019 r.

-------------------- /// KONIEC UMOWY /// --------------------

Obowiązuje od dnia 23 lutego 2019 r.

Regulamin w formacie PDF do pobrania <<<tutaj>>>

Uaktualnienie: 07.04.2019 r.

Wykaz zmian:

1. W pkt. 5.6.2. dodano o płatności T-Pay


Zamknij

Ten sklep wykorzystuje pliki cookies, które rozszerzają możliwości działania sklepu.

Produkt został dodany do koszyka.